Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> T?umaczenia >> Referencje

Referencje

KOMISJA EUROPEJSKA

Mamy przyjemno?? przes?a? Państwu dwa egzemplarze aneksu przed?u?aj?cego o kolejny okres umow? g?ówn?, zawart? w drodze przetargu w 2003 roku, na ?wiadczenie us?ug t?umaczeniowych na wszystkie oficjalne j?zyki (...)

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSI?BIORCZO?CI SA

Serdecznie dzi?kujemy za zaanga?owanie i wspó?prac? podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzi?ki Państwa wsparciu mogli?my zorganizowa? wydarzenie na oczekiwanym wysokim poziomie, co zosta?o zauwa?one i szeroko komentowane w ?rodowisku (...)

GALERIA

VATTENFALL

(...) Firma ?wietnie radzi?a sobie z wszelkimi dora?nie zg?aszanymi potrzebami. Przyk?adem wspó?pracy by?a kompleksowa obs?uga t?umaczeniowa du?ego projektu, podczas którego wymagana by?a ca?odniowa obecno?? i bliska wspó?praca sze?cioosobowej grupy t?umaczy w okresie dwóch tygodni. Poziom kompetencji, jaki reprezentowali t?umacze, zaspokaja? wszelkie pojawiaj?ce si? podczas projektu potrzeby.

STALEXPORT AUTOSTRADA MA?OPOLSKA S.A.

(...) Doceniaj?c wysoki poziom wykonywanych t?umaczeń, polecamy biuro Eurobusiness–Haller do wspó?pracy innym firmom i instytucjom.

STOWARZYSZENIE IN?YNIERóW I TECHNIKóW PRZEMYS?U HUTNICZEGO W POLSCE

(...) pragniemy bardzo serdecznie podzi?kowa? za wspó?prac? przy przygotowaniu konferencji, a w szczególno?ci za realizacj? naszego zlecenia na t?umaczenie symultaniczne obrad. T?umaczenie przebiega?o bez zak?óceń i by?o w pe?ni profesjonalne. Wyra?amy nadziej?, ?e równie? w przysz?ym roku zechcecie Państwo wspó?pracowa? z SITPH przy kolejnej konferencji.

AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

Niniejszym potwierdzamy, ?e Eurobusiness–Haller wykona? w ci?gu 7 dni t?umaczenie pisemne uwierzytelnione ponad 900 stron dokumentów o tematyce unijnej. Zlecone t?umaczenie zosta?o wykonane rzetelnie, profesjonalnie i terminowo.

PKP CARGO S.A.

(...) potwierdzamy wysok? jako?? us?ug ?wiadczonych przez Eurobusiness. Zlecenia realizowane s? w pe?ni profesjonalnie, terminowo, przy du?ym zaanga?owaniu ze strony przedstawicieli firmy. Na podstawie do?wiadczeń we wspó?pracy z firm? Eurobusiness, pragniemy zwróci? uwag? na wysokie kwalifikacje zawodowe, staranno?? i rzetelno?? w dokonywaniu t?umaczeń, jak równie? ch?? wspó?pracy w zakresie przygotowania wszystkich czynno?ci formalnych zwi?zanych z realizacj? zleceń.

GóRNO?LASKI ZAK?AD ENERGETYCZNY S.A

(...) nasza firma korzysta?a ze wspó?pracy z Biurem, które wykona?o w ekspresowym terminie t?umaczenia na j?zyk angielski bardzo obszernego materia?u z zakresu techniczno- ekonomiczno-prawnego. W wyniku dobrze wykonanej us?ugi, wyra?amy podzi?kowanie za tak profesjonalne traktowanie klienta, a EUROBUSINESS z przyjemno?ci? polecamy wszystkim zainteresowanym wysokim poziomem us?ug.

GóRNO?L?SKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

(...) biuro wykona?o na zlecenie GARR szereg t?umaczeń (z j?zyka polskiego na angielski) dokumentów szkoleniowych o tematyce unijnej. Wszystkie zlecone prace zosta?y wykonane rzetelnie, terminowo i profesjonalnie.

Zak?ad Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A.

(...) Eurobusiness–Haller wykona? t?umaczenia pisemne o zró?nicowanej tematyce, w szczególno?ci obejmuj?cej zagadnienia prawno-gospodarcze, ekonomiczno-finansowe, statystyczno-techniczne, z j?zyka polskiego na rosyjski i angielski, i odwrotnie.

T?umaczenia by?y wykonywane rzetelnie, profesjonalnie i terminowo.

URZ?D MIASTA PIEKARY ?L?SKIE

Mam zaszczyt przekaza? serdeczne podzi?kowania za pomoc w t?umaczeniu ustnym i pisemnym referatów prezentowanych podczas XIC Ogólnopolskiego Piekarskiego Seminarium Naukowego. Dzi?kuj?c za wspó?prac? przy realizacji tak zaszczytnego projektu, pragn? przekaza? wyrazy sympatii i uznania.

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GóRNICTWA SKALNEGO

(...) Dzi?kuj?c za dotychczasowe dokonania oraz doceniaj?c wysoki poziom wykonywanych us?ug, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z pe?n? odpowiedzialno?ci? poleca Eurobusiness–Haller do wspó?pracy innym firmom.

INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY

(...) Ze wzgl?du na poziom ?wiadczonych us?ug, rekomendujemy Biuro Eurobusiness–Haller do wspó?pracy innym firmom.

INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERóBKI W?GLA

(...) t?umaczenia – zarówno pisemne, jak i ustne – wykonywane s? przez firm? Eurobusiness–Haller w sposób profesjonalny, terminowy i szybki.

HUTA KRóLEWSKA SP. Z O.O.

(...) t?umaczenia techniczne i handlowe dokonywane s? zarówno z j?zyka polskiego na francuski, angielski i niemiecki, jak i w odwrotn? stron?. Zawsze oceniane przez naszych partnerów jako rzetelne i profesjonalne. Nasz? czteroletni? wspó?prac? z firm? Eurobusiness–Haller oceniamy bardzo wysoko.

ELHAND TRANSFORMATORY

(...) Z przyjemno?ci? udzielamy referencji Państwa firmie, z której us?ug t?umaczeniowych korzystamy na bie??co od grudnia 2002. Niniejszym polecamy Państwa firm? innym zainteresowanym, ceni?c Państwa wysoki poziom t?umaczeń oraz niewygórowany poziom cen.

konkursy wynalazczo?ci
五分快三口诀 静安区| 仙游县| 介休市| 张家港市| 清流县| 寻甸| 阿合奇县| 永和县| 礼泉县| 西峡县| 额济纳旗| 尼木县| 穆棱市| 都安| 桦川县| 新蔡县| 融水| 合阳县| 神木县| 江源县| 成武县| 合山市| 理塘县| 双江| 隆安县| 桂东县| 万宁市| 金溪县| 邵武市| 治多县| 中江县| 海南省| 南投市| 武宣县| 新疆| 民勤县| 博爱县| 隆林| 库车县| 锡林郭勒盟| 洮南市|